en cz

Olomouc ve 3D

nová dimenze kulturního dědictví města: minulost, přítomnost, budoucnost
NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

O projektu

Název: Olomouc ve 3D – nová dimenze kulturního dědictví města: minulost, přítomnost, budoucnost
ID projektu: DH23P03OVV018
Doba řešení: 1. 3. 2023 — 31. 12. 2027
Program: NAKI III – program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030

Cíle projektu

Cílem projektu je analyzovat a zpřístupnit socio-kulturní, umělecké a historické hodnoty města Olomouce jako jedinečného urbanistického a kulturně-historického prostředí v domácím, resp. středoevropském regionu. Využívá pro to nově vytvořených aplikovaných výstupů – digitálních nástrojů a inovativních způsobů prezentace. Klíčovým hlediskem je aktivní propojení historických etap existence města ve smyslu komplexního ekosystému s jeho současnou, resp. budoucí – predikovanou – podobou. Vlastní kritický výzkum je podmíněn chápáním města jako tzv. „živé památky“, na jejímž utváření se výrazně podílí občanská společnost. Inovativní digitální platformy (tři interaktivní mapy, databáze, autorské realizace typu AR/VR a experimentální formy NFT v rámci výstav jako formy nově utvářeného veřejného prostoru) funkčně a vizuálně přitažlivě představí osm století urbánního vývoje města od středověku po současnost. Konkrétní objekty (stavby a památky ve veřejném prostoru) ve smyslu kritických sond poslouží zpřístupnění, oživení a kontextualizaci kulturního dědictví a dějin města Olomouce širokým vrstvám uživatelů, od institucionálního využití po turismus. S digitálními platformami map bude logicky provázána databáze fotografií Olomouce z pozůstalosti Josefa Kšíra (Státní okresní archiv Olomouc). Výsledky výzkumu budou prezentovat tři interaktivní mapy s odborným obsahem, veřejně přístupná databáze, dvě výstavy doplněné kritickým katalogem a dvě mezinárodní odborné konference, které zaručí také nutnou vnější reflexi.

Výsledky

Mapa historického vývoje Olomouce

Interaktivní webová mapa (doplněná story mapou) zobrazující historický vývoj Olomouce ve 2D. Na základě historických pramenů bude syntetizována informace o postupném růstu města. Klíčovou funkcionalitou mapy bude možnost zobrazení tematického obsahu (např. stáří budovy, architektonický styl, typ, funkce, ikonografie, fotografie, schémata, plány, textové informace, archivní dokumenty) a jeho propojování do interpretačních celků.

Mapa proměn Olomouce v čase

Interaktivní webová mapa (doplněná story mapou) umožňující srovnání současné podoby Olomouce s historickým stavem zobrazeným v různých archivních mapových pramenech (např. císařské otisky stabilního katastru, mapy vojenského mapování, plány pevností, historické ortofotomapy, atd.). Klíčovou funkcionalitou mapy bude možnost interaktivního porovnání dvou libovolných časových období.

3D mapa Olomouce (3D model)

Interaktivní webová mapa zobrazující Olomouc ve 3D. Všechny budovy budou zobrazeny minimálně formou krabicového modelu, vybrané objekty budou znázorněny detailněji. Součástí mapy bude také vizualizace budov podle různých atributů (např. způsob využití, typ budovy, stáří, atd.).

Databáze fotografií Josefa Kšíra

Fond pozůstalosti Ing. Josefa Kšíra (1892-1978), významné osobnosti Olomouce, kde působil jako stavební inženýr a konzervátor, vlastivědný pracovník a systematický badatel, obsahuje několik tisíc položek fotografií, které představují cennou dokumentaci Olomouce a jejích, mnohdy zničených či poškozených (přestavěných) památek. Databáze zpřístupní tento dosud nevyužitý konvolut jak pro instituci Státního okresního archivu Olomouc, tak bude nabízena jako otevřená databáze, navíc propojená s interaktivní webovou mapou. V rámci výstavy Trienále SEFO 2024 bude část fondu představena veřejnosti formou umělecké interpretace.

Výstava „Kvarky a škvarky.“ Olomoucká výtvarná scéna a příbuzné zóny 1990–2020

Projekt mapující olomoucký sociokulturní kontext posttransformačního období. Případová sonda adoptuje postupy výzkumu soudobých dějin a mezioborové přístupy. Zahrnuje středoevropský srovnávací materiál

Výstava Trienále SEFO II

Výstava a kritický katalog; výstava zahrnuje intervence ve veřejném prostoru tematizující potenciál města s určujícím historickým jádrem. Možnosti současného i budoucího vývoje (vazba na plánování a 3D mapu města) v intencích umělecké a uměleckohistorické interpretace odráží lokální a analogicky středoevropský výzkum architektury a urbanismu.

Mezinárodní konference

Řešitelský tým

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Palackého v Olomouci

Filozofická fakulta – Katedra dějin umění
Filozofická fakulta – Katedra historie
Přírodovědecká fakulta – Katedra geoinformatiky

Kontakt

doc. Ondřej Jakubec, Ph.D.

+420 585 633 445
ondrej.jakubec@upol.cz